Chuyến đi thăm nhà yến cuối năm, hi vọng năm mới mọi điều thuận lợi

Chuyến đi thăm nhà yến cuối năm, hi vọng năm mới mọi điều thuận lợi

Chuyến đi thăm nhà yến cuối năm, hi vọng năm mới mọi điều thuận lợi

Tổ yến Thô

Tổ yến tinh chế
Yến sào

Chuyến đi thăm nhà yến cuối năm, hi vọng năm mới mọi điều thuận lợi

 26/01/2024

https://studio.youtube.com/video/WiEhLZ6zb-g/edit